2016-05-02

System wartości

Misją Szkoły Podstawowej nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku jest zapewnienie warunków do takiego kształcenia umiejętności i ppostaw nszych ucniów, aby potrafili je wykorzystć wdalszym etapie nuki i byli wrażliwi na potrzby drugiego człowieka i środowiska.  

 

Wizja szkoły: Szkoła Podstawowa nr 4 im. prof. Władysława Szafera w Ełku funkcjonuje w oparciu o autorski program nauczania kładąc nacisk na edukację środowiskową i prozdrowotną uczniów, co poprzez poznanie najbliższego otoczenia umożliwi im zrozumienie świata i rządzących nim praw. Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego. Zapewnia dobre przygotowanie ucznia do następnego etapu kształcenia a jednocześnie jest podatny na modyfikacje umożliwiające wprowadzanie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia wspiera jego rozwój i jest akceptowany przez wszystkie środowiska szkolne. Jasny i spójny program wychowawczy poprzez konsekwentnie realizowany system oddziaływań kształtuje pożądane zachowania, u podstaw których znajdują się powszechnie akceptowane zasady moralne. Każde dziecko ma zapewnione warunki rozwoju umiejętności i postaw, które są niezbędne w dalszym etapie nauki i kształtują wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i środowiska. Sprzyja temu mała liczebność klas szkolnych i preferowane aktywne metody pracy. Podejmowane przez szkołę działania umożliwiają uczniom odkrywanie świata i ich miejsca w świecie w sposób niekonwencjonalny, wieloaspektowy i twórczy, tworząc zintegrowany obraz rzeczywistości. Realizację tego zapewnia funkcjonowanie klas autorskich, indywidualne podejście do każdego dziecka oraz przyjazna atmosfera oparta na wzajemnej akceptacji. Bezpieczne warunki rozwoju psychicznego i fizycznego oraz duża różnorodność zajęć pozalekcyjnych sprawiają, że uczeń jest zadowolony i ma satysfakcję z pobytu w szkole. Nietypowa dla instytucji oświatowej aranżacja wnętrz z dużą ilością zieleni pogłębiają uczucie bezpieczeństwa i sprawiają, że uczeń chętnie tu przebywa. Osiągane sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej są wynikiem zaangażowania wysoko wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia. Współdziała ona ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju podejmując inicjatywy integrujące środowisko lokalne i współpracując z instytucjami i organizacjami, których działania statutowe są zbieżne lub zbliżone. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Na ich życzenie organizowane są nowe formy zajęć, w tym nauka języków obcych. Przedstawiciele wszystkich środowisk szkolnych mają prawo decydowania o obliczu szkoły i podejmowanych inicjatywach poprzez skupiające ich autonomiczne organizacje wewnątrzszkolne. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej: doskonale wyposażonym pracowniom, nowoczesnym pomocom dydaktycznym, dostępowi do współczesnych źródeł wiedzy i poznania.

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się